Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Kroniky

 

Upozornění pro badatele

Na tomto odkazu byly v nedávné minulosti umístěny digitalizáty obecní kroniky s obsahem pokrývajícím období mladší 105 let. Vzhledem k platné legislativě na ochranu osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), zákon č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v posledním znění), platného archivního zákona (zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů v posledním znění) a rozhodnutí ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku, jsme byli nuceni tyto digitalizáty z veřejné prezentace dočasně stáhnout.

Usilovně pracujeme na kontrole digitalizátů na přítomnost osobních údajů žijících osob, po kontrole a případné nutné anonymizaci údajů kopie kronik opět zveřejníme.

Digitalizáty kronik jsou i nadále k dispozici obcím, které kroniky vedly. Badatelsky je zpřístupňujeme na naší studovně v badatelských dnech, a to včetně jejich originální analogové předlohy. I zde je nutné počítat s delší dobou při přípravě k předložení vzhledem ke kontrole obsažených osobních údajů, jejich zpřístupnění po souhlasu dotčených osob či nutné anonymizaci, či využít možnosti placené jednoduché rešerše. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Za Státní okresní archiv Hradec Králové Mgr. Martin Landsmann, vedoucí archivu

Děkujeme za pochopení.