Borohrádek

Sikmund Licek z Rýzenburku a na Borohrádku dává borohrádeckým na všechny časy obec Kohoutov nad rybníkem Pražským. Dále stanoví povinnost odvodu půl čtvrté kopy míšeňské a osvobozuje borohrádecké od dalších daní a poplatků. Robotu na louce Robotářce proměňuje na roční plat 4 grošů bílých. – 1563

Sikmund Licek z Rýzenburku a na Borohrádku dává borohrádeckým na všechny časy obec Kohoutov nad rybníkem Pražským. Dále stanoví povinnost odvodu půl čtvrté kopy míšeňské a osvobozuje borohrádecké od dalších daní a poplatků. Robotu na louce Robotářce proměňuje na roční plat 4 grošů bílých. – Pečeť

Krištof Betengel majitel Rychnova a Borohrádku dává borohrádeckým 2 kusy lesa s pastvami a to Kohoutov a Pěchotov proti ročnímu placení 3 kop 30 grošů míšeňských, zbavuje je roboty na louce „Robotářce“ – 1600

Císař Ferdinand III. obdarovává borohrádecké celotýdením trhem na sv. Františka 4. října. – 1652

Císař Ferdinand III. obdarovává borohrádecké celotýdením trhem na sv. Františka 4. října. – Pečeť

František Karel Libštejnský hrabě z Kolovrat potvrzuje obdarování lesy a pastvinami od předešlých pánů na všechny časy vidimují rychnovští: Jan Černohorský – purkmistr; Josef Hauff, Václav Štěnička – radní; Ignác Holoubek – radní, 17. 10. 1744 vložen doslovný ověřený opis z 1. 1. 1848 – 1732

Císař František I. obdarovává borohrádecké týdením trhem – 1820

Primas a konšelé městise Borohrádku prosí Ferninanda Ludvíka Libštejnského, aby k výkonu úřadu povolal služebníka Mikuláše Kulhánka – 1670

Královský krajský úřad na Miletíně vydává patent obsahující např.: – vojenskou kontribuci místodržících na první čtvtletí odvézti jestli vozkové vyvážející jeho milost byli zaplaceni – přijetí jednoho pána do stavu rytířského – cikáni aby do země přes hranice pouštěni nebyli – 1681

Smlouva mezi vrchnostenským úřadem a obyvateli obce Borohrádku o stanovení poplatku místo roboty – 1791

Po rozhodnutí KÚ ohledně odebírání nápojů od vrchnosti pro hostinského v obecním domě. – 1797

Výsada pro nájemce obecního hostince, aby z každých 50 vyčepovaných sudů piva další jeden zdarma dostával vrchností – 1798

Hospodářský úřad na žádost borohrádeckých sousedů z 20. září 1804 rozhoduje o stejném podílu z obecního majetku. – 1804

Hospodářský úřad vydává rozhodnutí o přídělu dříví pro pohořelé. Příděl je podmíněn pobytem v místě a stejným podílem. – 1804

Vrchnostenský úřad zamítá žádost borohrádeckých sousedů z 18.8.1805 o odebrání pro každého jednu borovici z obecního lesa na louč s tím, že všem 170 obyvatelům les patří a že se nesmí bezplatným odebíráním dříví krátit obecní příjmy. – 1805

Vrchnostenský úřad zamítá žádost borohrádeckých o dříví a zakazuje jim v obecním lese kácet a brát dříví – 1805

Rychtářský úřad povolil paseku „Mokřina“ vyčistit od pařezů a přenechat ji na 10 let bezplatně a bez úroků 12 osadníkům borohrádeckým pro pole. – 1809

Vrchnostenský úřad stanoví plat borohrádeckému školnímu pomocníkovi s ročním služným 60 zlatých, jedním sudem piva a stravou u stolu učitele. – 1813

Královští stálí ověřovatelé potvrzují doslovný opis obnovení hranic a mezníků v Borohrádku z 15. 6. 1787 – 1814

Žádost borohrádeckých vorařů k hraběti Kolovratu Libštejnskému o osvobození z mostného a pobřežní daně rozhoduje správce vrchnostenského úřadu Špirk, stanoví povinnost platit sjednaný nájem a na vlastní náklad nahánění dřeva. – 1825

Stížnost vorařů vrchnosti na rozhodnutí z Černíkovic ze 3. 10. 1823 o zavedení pobřežní daně, žádají osvobození od mýtného na mostě přes Orlici a zrušení pobřežní daně pro obchodníky se dřívím – 1825

Krajský úřad v Hradci Králové dává povolení borohrádeckým k vypsání konkursu na obsazení místa obecního ranhojiče. – 1829

Vrchnostenský úřad stanoví 8 podmínek k revizi obecního účtu. – 1846

Vrchnostenský úřad potvrzuje vtělení do borohrádecké pozemkové knihy koupi obecního domu 8. 11. 1603 od urozeného pána Betengla. – 1848

Primas a konšelé městečka Borohrádku vydávají list poctivého snětí nebožtíka Daniela Kulhánka jeho manželkou a poctivého splození syna Mikuláše. – 1649

Farní úřad v Borohrádku vydává křestní list Václavu Baborákovi. – 1797

Vysvědčení chování Václava Baboráka. – 1825

Spor Anny Kramářské a Salomeny Sládkové ukončen pokutou 10 kop mišeňských v přítomnosti poctivého práva, primátora Jiříka Kováře a spolukonšelů. – 1666

Václav Vojtěch hrabě Stenberk vynáší rozsudek proti Václavu Václavíkovi za vraždu Jiřího Horáka – trest smrti – mečem na hrdle, trestán dle práva. – 1693

Krajský úřad v zastoupení hospodářského úřadu v Borohrádku rozhoduje záporně o stížnosti Antonína Neumana z Borohrádku týkající se odepření prodeje kmene stromu. – 1806

Propouštěcí list z armády Josefa Hejného. – 1819

Nájemní smlouva o obecní hostinec s Josefem Hájkem. – 1804

Potvrzení o přijetí z panství 30 kop míšeňských k výchově 2 pacholků, k opravování potřebných věcí, dovážených potřeb, vystavění chrámu páně. – 1669

Kupní smlouva Jana Janáčka – 1667

Kupní smlouva Josefa Baboráka právního posla v Borohrádku, který kupuje od své tchýně chalupu za 150 zlatých. – 1778

Kupní smlouva Josefa Baboráka na louku Pod katovnou. – 1807

Kupní smlouva manželů Kratochvílových na domek. – 1825

Kupní smlouva Jana Hloupého na domek. – 1825

List přiřknutí Josefa Žabokrtského na domek. – 1829

Kateřina hraběnka z Kolovrat snižuje daň josefu Baborákovi z Borohrádku na jeho žádost z 6 na 4 zlaté ročně. – 1787

Dlužní úpis Františka Černého na 53 zlatých pro zahradnickou živnost. – 1818

Dlužní úpis Františka Černého na 100 zlatých. – 1819

Dlužní úpis manželů Jana a Anny Božetických na 50 zlatých. – 1820

Dlužní úpis Františka Císaře na 200 zlatých. – 1820

Dlužní úpis františka Černého na 80 zlatých. – 1821

Dlužní úpis Jana a Kateřiny Petružalkových na 80 zlatých. – 1822

Dlužní úpis Kateřiny Dohnalové na 30 zlatých. – 1823

Dlužní úpis Františka Šejny na 300 zlatých. – 1823

Dlužní úpis Josefa Samka z Bělovsi na 500 zlatých. – 1823

Dlužní úpis Josefa a Anny Kořínkových na 1000 zlatých. – 1823

Dlužní úpis Františka Císaře na 150 zlatých. – 1825

Dlužní úpis Jana a Františky Kamenických na 80 zlatých. – 1825

Dlužní úpis Františka Provazníka na 50 zlatých. – 1825

Dlužní úpis Vendelína Böhma na 160 zlatých na záruku v lékárnickém zboží a nářadí. – 1825

Dlužní úpis Josefa a Barbory Křenových na 20 zlatých. – 1826

Dlužní úpis Josefa Mikuly na 450 zlatých. – 1826

Dlužní úpis Josefa Bergmana na 20 zlatých. – 1826

Dlužní úpis Josefa a Kateřiny Benešových na 34 zlatých. – 1827

Dlužní úpis Josefa Ungra na 24 zlatých. – 1827

Dlužní úpis Matěje a Barbory Vodových na 24 zlatých. – 1828

Dlužní úpis Františka Černého na 88 zlatých. – 1828

Dlužní úpis Františka Kopeckého na 50 zlatých. – 1829

Dlužní úpis Josefa Koláře ze Zdelova na 55 zlatých. – 1830

Dlužní úpis Františka Kopeckého na 50 zlatých. – 1830

Dlužní úpis Františka Černého na 82 zlatých. – 1830

Dlužní úpis Václava Svobody ze Zdelova na 42 zlatých. – 1831

Dlužní úpis Jana a Anny Ješinových z Čičové na 80 zlatých. – 1831

Dlužní úpis Františka Císaře na 76 zlatých. – 1831

Dlužní úpis Josefa a Kateřiny Václavíkových na 20 zlatých. – 1833

Dlužní úpis Františka Císaře na 60 zlatých. – 1833

Dlužní úpis Františka a Marie Jandových na 12 zlatých. – 1834

Dlužní úpis Václava a Barbory Karáskových na 20 zlatých. – 1834

Dlužní úpis Františka Císaře na 100 zlatých. – 1835

Dlužní úpis Josefa Hejného na 18 zlatých. – 1835

Dlužní úpis Jana a Marie Peterových na 300 zlatých. – 1835

Postoupení dluhu na 1000 zlatých Josef a Anna Kořínkových. – 1835

Postoupení dluhu na 500 zlatých Josefa Samka. – 1835

Postoupení dluhu Jana a Kateřiny Petružílkových na 80 zlatých. – 1835

Postoupení dluhu Václava Svobody na 42 zlatých. – 1835

Postoupení dluhu Josefa Krupky na 400 zlatých. – 1835

Postoupení dluhu Josefa Samka na 500 zlatých. – 1835

Dlužní úpis Jana Voborníka na 20 zlatých. – 1836

Dlužní úpis Jana a Anny Ješinových na 56 zlatých. – 1837

Dlužní úpis Josefa Hlouška na 8 zlatých. – 1838

Dlužní úpis Josefa a Anny Šedivých na 80 zlatých. – 1840

Dlužní úpis Josefa a Kateřiny Morávkových na 40 zlatých. – 1841

Dlužní úpis Václava Baboráka na 20 zlatých. – 1844

Dlužní úpis Františka a Barbory Školníkových na 40 zlatých. – 1845

Postoupení dluhu manželů Tůmových na 300 zlatých. – 1846

Dlužní úpis Josefa a Anny Dolkových na 200 zlatých. – 1847

Dlužní úpis Jana Šrámka na 20 zlatých. – 1847

Dlužní úpis Josefa a Magdaleny Fleischerových na 40 zlatých. – 1847

Dlužní úpis Jana Václavíka na 80 zlatých. – 1847

Dlužní úpis Václava a Marie Vyhnálkových na 20 zlatých. – 1847

Dlužní úpis Václava a Kateřiny Špačkových na 24 zlatých. – 1848

Dlužní úpis Antonína a Barbory Pazourkových na 20 zlatých. – 1848

Dlužní úpis Jana a Anny Ješinových na 56 zlatých. – 1848

Dlužní úpis Jana Pavlišty na 22 zlatých. – 1848

Dlužní úpis Antonína Jehličky na 20 zlatých. – 1848

Dlužní úpis Jana a Alžběty Sekyrových na 20 zlatých. – 1848

Dlužní úpis Josefa a Anny Šafářových na 20 zlatých. – 1848

Dlužní úpis Jana a Anny Ješinových na 166 zlatých. – 1849

Dlužní úpis Vincence a Kateřiny Noskových na 36 zlatých. – 1849

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/borohradek/