Solnice

Privilegia
Bratři Jan a Jaroslav z Meziříče udělují Solnici právo hradecké a povyšují Solnici na město – 18.8.1386 Ferdinand I. povoluje na přímluvu nejvyššího hejtmana a hofmistra Českého království Vojtěcha z Pernštejna městečku Solnici 2 jarmarky 8 dní trvající, na den sv. Šimona a Judy a na sv. Jana Křtitele – 27.8.1528 Jaroslav z Pernštejna potvrzuje městu Solnici smlouvu svého otce Jana z Pernštejna z roku 1547 týkající se práva vařit pivo a povinných dávek z něho, jakož i způsobu dodávání vody – 5.6.1555 Arnošt, falckrabě rýnský, potvrzuje městu Solnici platnost dvou dříve udělených listin a práv: – latinské z roku 1386 (inv. č. 1/1) Jana a Jaroslava z Meziříče – české z roku 1555 (inv. č. 3/3) Jaroslava z Pernštejna potvrzující smlouvu svého otce Jana z Pernštejna z roku 1547 – 21.6.1558 Arnošt, falckrabě rýnský, postupuje Benjaminu z Vlkanova, jemuž dluží 6625 kop grošů pražských, město Solnici a dědiny okolo – 17.6.1558 František II. obnovuje městu Solnici platnost čtyř zaniklých (dříve udělených) výročních trhů a jednoho trhu týdenního – 3.3.1798 František II. obnovuje městu Solnici platnost čtyř zaniklých (dříve udělených) výročních trhů a jednoho trhu týdenního – pečeť Rytíř Slivka ze Slivic propouští město Solnici ze svazku poddanství – 18.5.1848 Rytíř Slivka ze Slivic propouští město Solnici ze svazku poddanství – pečeť Vidimusy solnických privilegií – b.d. Vidimusy solnických privilegií – pečeť. Opisy městských privilegií – viz. inv. č. 8/8 – 9/9, chybí č. 3, 1386 – 1653 – 1830
Z období držení Solnice Vlkanovci
Revers Viléma Jakuba Šárovce ze Šárova s urozenou paní Ludmilou Šárovcovou z Vlkanova a s radou města Solnice o právu vařiti pivo v obecním pivovaře – 1560 Solničtí žádají Benjamina z Vlkanova, aby jim bylo zachováno právo vařiti pivo a aby nepřipouštěl dovážeti pivo z Hradce Králové – 12.12.1561 Smlouva s Benjaminem z Vlkanova o právo vařiti pivo a dávkách (též také inv. č. 8/6) – 28.11.1561 Suplikace solnických Rudolfu II. o útisku ze strany bratří Martina a Fridricha z Vlkanova – 31.7.1574 Stížnost solnických na útisk ze strany bratří Martina a Fridricha z Vlkanova – 25.4.1576 Smlouva mezi Martinem a Fridrichem z Vlkanova o panství Solnice – 1.5.1576 Martin z Vlkanova na Solnici odpovídá Rudolfu II. na stížnost solnických pro omezování svobod. Líčí je jako vzpurné poddané a o snahu nepravdivou suplikou jeho osobu uvésti v ošklivost – 19.6.1576 Purkmistr, konšelé a všecka obec města Solnice si stěžují císaři Rudolfu II. na Martina z Vlkanova pro omezování svobod a výsad – 15.9.1576 2 kvitance Václava Pergera z Altenburku, císařského výběrčího posudného (z várek piva) – 7.12.1593 2 kvitance Václava Pergera z Altenburku, císařského výběrčího posudného (z várek piva) – pečeť Jan Benjamin a Karel z Vlkanova žádají Fridricha, aby se ve sporu s obcí ve věci rybolovu řeky ujal sporu a líčí srocení lidu proti vrchnosti – 1616 Kvitance Jana Duchoslava z Litína, císařského výběrčího posudného – 1619 Prokurátor Komorního soudu vyzývá purkmistra a radu města Solnice, aby se dostavili do Prahy, aby pře mohla být vyřízena – 2.9.1620 Prošacování druhého dílu statku solnického, někdy Fridrichu z Vlkanova náležejícímu – 2.9.1623 Purkmistr, rada, starší obecní žádají u Fridricha z Vlkanova právní ochranu proti Šimonu Appelmannovi, který žádá, aby mu bylo dovoleno vařit pivo v městském pivovaru – 19.5.1624 Rozsudek sporu mezi Lidmilou Vlkanovskou, roz. Talackovou z Ještětic, a Šimonem Appelmannem z Kalichreitu o dvůr Postřekov – 18.3.1637
Z období Jindřicha, purkrabího z Donína
Ferdinand II. ratifikuje koupi solnického panství purkrabím Jindrichem z Donína – 16.3.1624 Jindrich, purkrabí z Donína. žádá Solnické, aby do jeho rukou složili 140 kop, 15 tolaru na zaplacení kontribuce – 30.5.1625 Suplikace mesta Solnice JMC o privilegia odnatá Jindrichem z Donína – 1641 Ferdinand III. dává vyšetrit stížnost mesta Solnice o rušení privilegií Jindrichem z Donína – 17.8.1641 Ferdinand III. narizuje místodržícím, aby Solnické uposlechli a podali zprávu – 18.11.1641 Jindrich z Donína odpovídá na stížnost Solnických proti nemu císari podanou – 1641 Purkmistr a konšelé mesta Solnice vyvracejí tvrzení Jindricha z Donína proti nim napsaná – 19.12.1641 Purkmistr a rada mesta Solnice se obracejí k císari ve sporu s Jindrichem z Donína a žádají, aby jejich stížnost byla vyrízena – 1641 Šimon Appelmann z Kalichreitu ustavuje správu města – 8.9.1636 Stížnost městského rychtáře Jana Patrčky na Martina Špačka – 16.7.1638 Správce panství Jan Smadlo oznamuje svému patronu, že Solničtí vyhledávají pomoc JMC, aby jim privilegia odňatá panem z Donína byla opět potvrzena – 4.8.1641
Z období Frebonie z Pernštejna
Stížnost purkraběte solnického statku Frebonii z Pernštejna na řádění císařského vojska v Solnici a okolí – 6.6.1643, 13.11.1643 Řád Frebonie z Pernštejna, jímž se mají purkmistr, konšelé a všichni obyvatelé města Litomyšle řídit – b.d.
Z období Karmelitánů v Solnici
Spor města Solnice a Karmelitánů s Jindřichem z Donína o privilegia – 1646 Vyjádření Jindřicha z Donína k žádosti Karmelitánů – 18.11.1646 Odpověď Karmelitánů k vyjádření Jindřicha z Donína ve sporu o panství Solnice – 1646 František Karel Libštejnský, hrabě z Kolovrat, si stěžuje převoru řádu Karmelitánů, že se mu brání dobývání železné rudy na selském pozemku ve Svinném. Jednání mezi Kolovraty a řádem o dolování – b.d. Město Solnice žádá převora řádu Karmelitánů o potvrzení privilegií – b.d. Město Solnice žádá Karmelitány o kaplana – b.d. Jan Mladota ze Solopysk jedná s purkmistrem a radou města Solnice o role k Ještěticím – 29.8.1648 Smlouva mezi Janem Mladotou ze Solopysk a na Skalce a městem Solnice o grunt Židkovský – 9.8.1648 Žádost k převorovi řádu Karmelitánů o jeho zásah ve sporu mezi rychnovskými a solnickými obyvateli – 1650 Vyjádření ve sporu Wolfa Zikmunda Seebergra s řádem Karmelitánů o pozůstalost Šimona Appelmanna, hlavně o panství Solnice – 1653 Inventář IV. dílu panství Solnice – 16.8.1653 Supliky a korespondence mezi Karmelitány a městem Solnice, týkající se městského pivovaru – 1653 Převor řádu Karmelitánů promíjí na žádost města Solnice kontribuční dávku ve výši 30 zl. – 1.10.1659 Převor řádu Karmelitánů nařizuje Václavu Vindišovi udělat pořádek v pozůstalostech sirotků – 1682 Žádost města Solnice převorovi, týkající se pálení kořalky, příspěvku na ponocného a slevu na kontribuci – 3.11.1686 Martin Bydžovský prosí převora o pomoc ve sporu s městem při koupi domu – 1687 Smlouva mezi rychtářem, purkmistrem a radou města Solnice s obcí Ještětice o pastviště a draha patřící Solnici – 7.10.1687 Smlouva mezi rychtářem, purkmistrem a radou města Solnice s obcí Ještětice o pastviště a draha patřící Solnici – pečeť 1 Smlouva mezi rychtářem, purkmistrem a radou města Solnice s obcí Ještětice o pastviště a draha patřící Solnici – pečeť 2 Smlouva mezi rychtářem, purkmistrem a radou města Solnice s obcí Ještětice o pastviště a draha patřící Solnici – pečeť 3 Smlouva mezi rychtářem, purkmistrem a radou města Solnice s obcí Ještětice o pastviště a draha patřící Solnici – pečeť 4 Renovace městečka Solnice, funkcionáři města – 1689 Město žádá převora o odložení dluhu, pomoc ve sporu s Kolovraty o Přečínské grunty, nezvyšování šosu, snížení nuceného odběru panského sýra a drůbeže, stěžuje si na mlynáře a řemeslníky, že neplatí daně – 1693 Vytyčení hranic mezi panstvím Černíkovice a IV. dílem panství Solnice – 23.11.1699 Spor města Solnice s Domašínem o přečínské pozemky – 1706-1787 Porovnání o pozůstalosti – dvůr v Přepychách po Fridrichu z Vlkanova. Dopisy řádu Karmelitánů – 1670-1714 Jan Byron, poddaný Karmelitánů, žádá o povolení sňatku a ponechání rolí – 16.11.1720 Město a dědicové po Jiřím Hermanovi žádají převora o pomoc ve sporu s Václavem Doubravským – 1721 Dohoda Karmelitánů s Kolovraty o obsazení fary v Jedlové v O.h. – 15.12.1723 Suplika města k vladykovi, aby oznámil, zda městská privilegia ještě platí nebo jsou zrušena – 18.4.1724 Město se zavazuje odebírat ročně 3 centy panského sýra a ne více – 7.10.1724 Smlouva města s Karmelitány na směnu Vrchoviště za kus lesa Háje – 20.9.1726 Průvodní zpráva (konkrétní údaje chybí) páteru řádu Karmelitánů o stavu svědectví a dalších dokladů ve sporu – 1731 Suplika města převorovi týkající se: nového kaplana, placení soli faráři, lesa Vrchoviny, škod způsobených zvěří, pastvy ovcí v Habrové, vandrovních povolení zdarma, špatných cest. – 1735 Výtah ze zemských desk o povinnosti solnické vrchnosti udržovati vedení Dlouhé strouhy na černíkovický rybník – 5.12.1740 Převor vytýká městu drzost, že si samo zvolilo rychtáře a sesazuje ho – 1741 Město Solnice nechce brát od vrchnosti více sýra a drůbeže, proto přišlo o volný obchod – 1747 Kupní smlouvy Karmelitánů o prodeji zámečku – 1749-1754 Odpověď převora na žádost města z r. 1735 – placení úroků z kostelních peněz, užívání rybníka Bahno, volného handlu, lesní zvěře a honitby, hrabání steliva v lese Vrchoviště, stížnosti na habrovské pachtýře, povolení ke stěhování a vandru, pomoci ponocnému – 1754 Stížnost a petice purkmistra, rady města Solnice na nedostatky – odpověď Karmelitánů – 1768 Nařízení primase proti přestupkům v obci – 1770 Napomenutí solnické vrchnosti obce Solnice týkající se městských privilegií a jejich využívání – 1771 Na žádost Václava Marka zasahuje převor v jeho sporu s Václavem Doubravským o zaplacení dluhů – 1771 Převor jménem konventu odpovídá na supliku, že městu nemůže poskytnout podporu, protože město již dluží přes 3 000 zlatých. Řád více než rok z města nemá žádný užitek. Slibuje městu část z královské podpory – 1772 Purkmistr a rada města Solnice žádají Karmelitány o podporu v těžkých válečných dobách. Zamítnuta – 1773 Opis ověřovacího listu privilegií cechu krejčovského z r. 1664 – 1773 Petice města převorovi o vymezení hranic mezi panskými a městskými pozemky, tzv. Tisová, a náhradu škod způsobených rybníkem Bahno – 1775 Kupní smlouva mezi hrabětem Kolovratem a obcí o ornou půdu – 1775 Petice města Karmelitánům týkající se renovace magistrátu, předání radnice vojenským účelům, úpravy rybníka Bahno, výměry Vrchoviště, špitálních výdajů – 1776-1777 Jednání mezi mestem a rádem o pozemek Tisová – 1778 Petice města převorovi obsahující žádost: volného obchodu, masných krámů, potoka protékajícího městem, lesa Vrchoviště – 1782 Město vyslovuje převorovi lítost nad tím, že řád má být zrušen a že město má dostat novou vrchnost. Žádá konvent o nějakou milost a obdarování – 1785 Město žádá převora o koncens pro potvrzení všech privilegií – 1785 Nájemní smlouva o pálenku mezi Karmelitány a obcí – 24.3.1786 Městští vyslanci referují radě města o výsledku svého jednání a mise k císaři o potvrzení městských privilegií – 1786 Jednání o potvrzení městských privilegií – 1786 Cirkulář o podmínkách zřízení magistrátu a soudním sporu mezi městem a vrchností o soudní pravomoc – 1787 Žádost města na Zemské gubernium, aby předalo císaři petici týkající se městských privilegií – 1787 Nařízení pro cechy o dodržování cirkulářů a využívání cechovních peněz – 1787 Výpis městských hranic – 1787 Směrnice Apelačního soudu ke správě sirotčího majetku – 1787 Příjmy městské rady a osob náležejících k městské správě – 1787 Spor s Domašínem o přečínské pole, les a louku – 1787 Cirkulář týkající se nového stanovení daní – 1788 Prohlášení města, že ve svých pozemcích má základ pro vyplácení 450 zlatých k zřízení magistrátu – 1788 Krajský úřad zamítá stížnost města na ředitele panství – 1788 Jednání ve sporu o magistrát, město bude mít 450 zlatých – 1788 Dražební protokol – 1789 Kvitance na zaplacení taxy za konfirmaci výročních a týdenních trhů – 1790 Obnovení a potvrzení privilegií – 1789-1793 Jednání mezi městskou radou a KÚ o právu města na požitky z řeky Alby – 1791 Neoprávněný obchod s moukou a krupicí – 1792 Jednání o magistrát a soudní pravomoc – 1789-1793 Hospodářský úřad žádá o sdělení, proč jsou kůže tak drahé, všechen obchod mají v rukou Židé – 1793 Stížnost 3 občanů na soukenický cech, že se jim zakazuje tkát látky jiného druhu – 1793 Občané města Solnice žádají veřejné shromáždění a vysvětlení různých nedostatků. – 1793 Krajský úřad schvaluje postavení kontribučního špýcharu – 1793 Soukromý dopis Františka Ehla z vojenského tábora ve Francii – líčí také války – 1793 Dluhy a nesrovnalosti peněžních pohledávek za škody v tureckých válkách – 1793 Soupis rekrutů ze Solnice v colloredském pluku – 1793
Ostatní listiny
Stavba kostela, rozpočty, vyúčtování – 1679-1681 Potvrzení Matěje Doubravského, že vydal ze záduší částku 8 zlatých na pohřeb. – 1690 Cech soukenický žádá převora o dříví na opravu valchy a prominutí dluhu za dříví – 1692 Obnovený novoševcovský cech žádá o příspěvek z důchodu panské koledy – 1693 Jan Císař kupuje grunt od Zachariáše Marka – 1701 Potvrzení prodeje podílu na gruntě – 1721 Kvitance o prodání dílu pole – 1727 Fridrich, hrabě de la Roche, vydává osvědčení, že Jindřich Köhl sloužil 62 měsíců v pluku Evžena Savojského – 1732 Solnická obec potvrzuje zaplacení peněz na propuštění z vojny – 1739 Seznam cen potravin v Praze – 1742 Ředitel panství na základě stížnosti krupařů nařizuje, aby s dotyčnými osobami byl sepsán protokol o neoprávněném prodeji mouky a aby viníci byli náležitě poučeni – 1742 Výpis z městských knih týkající se polí a luk, která má v užívání vrchnost – 1748 Kšaft Jana Dobryhrušky – 1750 Jiří Doubravský prodává Ondřeji Vernerovi svůj podíl role – 1751 Kupní smlouva Jindřicha Öhla na grunt – zápisy splátek – 1752-1776 Purkmistr a rada města Vodňan posílají osvědčení o původu a chování Josefa Mayera – 1759 Zápis Františka Junka na díly louky – 1759 Ředitel solnického panství uděluje souhlas, aby Ondřej Hartman ze Skuhrova, mlynářský tovaryš, mohl jít na vandr – 1762 Kšaft Terezy Dobryhruškové – 1763 Výpis pro Františka Beka, zámeckého mlynáře, z knihy dluhů – 1763 Žádost Františka Hanuše o zápis vlastnictví polí do městských knih – 1763 Ředitel solnického panství dává souhlas povolení k učení – 1765-1767 Dluh Františka Hartmana – mlynáře – 1767 František Hruška žádá purkmistra a radu města Solnice o kladné vyřízení pozůstalosti po jeho synovi – 1768 Ředitel panství vystavuje koncens k přestěhování Jiřího Šitiny z Kvasin do Solnice – 1769 Obligace Antonína Fleykala na 40 zlatých vypůjčených od Bratrstva sv. Škapulíře – 1770 Obec Solnice žádá hraběte Kolovrata o 20 sáhů dříví za škody způsobené plavením dříví – 1771 Kvitance Františka Doubravského na 9 zlatých – 1772 Potvrzení a výkaz co město předalo a převzalo při odchodu husarského pluku. Náhrada výdajů při ubytování – 1772-1775 Obligace Jana Hrušky na 48 zlatých 6 krejcarů z majetku Josefa Ehla v sirotčí kase – 1773 Purkmistr a rada Rychnova dávají Františku Novákovi z Panské Habrové osvědčení o propuštění z městské jurisdikce – 1773 Soupis majetku sirotka Josefa Öhla podle sirotčích knih – 1773 Přípis vídeňských soudních úředníků městské radě ve věci majetkového sporu mezi Vilibaldem Kislingerem a Danielem Sidonem – 1773 Povolení k vandru pro Františka Patrčku – 1774 Josef Hlaváček z Litohradu žádá převora o městské právo v Solnici a povolení zakoupit si pole – 1774 Povolení k vandru pro Filipa Sidona – 1776 Krejčovský cech žádá o zákrok proti manželům Fleglovým, že dávají šít šaty u cizích mistrů – 1776 Petice (o povolení) k převorovi, aby Josef Junek se mohl stát mistrem koželužského řemesla ve městě – 1777 Sirotčí majetek – správa – 1777 Kšaft Doroty Bekové a soupis majetku – 1779 Stav sirotčích majetků – 1779 Kšaft Václava Doubravského a soupis majetku – 1781 Podíly sirotků po Ignáci Holoubkovi – 1781 Kšaft Františka Selichara a soupis majetku – 1781 Kupní smlouva o pozemek – 1781 Ředitel rychnovského panství souhlasí, aby rychnovský poddaný Jan Zahradník z Byzhradce byl považován za poddaného kvasinského panství – 1781 Martin Selichar postupuje grunt a pole svému bratrovi Janovi – 1782 Kšaft a majetek Václava a Jana Polických – 1783 Inventář majetku Jana Jetela – 1783 Spor a rozhodnutí ve věci dluhu Davida Danielise rychnovskému Židu Jonáši Mendlovi – 1783 Inventář majetku Josefa Ehla – 1784 Výpis z protokolu o zvláštním zasedání rady na žádost rychnovského Žida Jonáše Mendla – 1784 Soukromý dopis mnicha (Vojtěch Dankovski) z Polska svému otci o poměrech – 1785 Cirkulář týkající se učňů, vydávání vysvědčení – 1785 Vysvědčení z “městskopravitelné” školy o návštěvě, učení a chování Františka Flegla – 1785 Pražský apelační soud oznamuje, že Jiří Dusílek byl pro urážku na cti odsouzen k pokutě – 1785 Výpis z městských knih o zadluženosti Davida Danielisa – 1786 Nájemní smlouva mezi městem a občany na pole a louky – 1788 Kšaft faráře Josefa Holuba – 1789 Advokát poddaných Viktorin Raffius v zastoupení města Solnice žaluje královskou dvorskou korunu – 1789 Advokát poddaných žaluje náboženský fond v příčině městské pravomoci – 1789 Inventář majetku Františka Cimra – 1790 Kupní smlouva na grunt Antonína Doubravského – 1791 Kupní smlouva soukenického cechu na kus drnu od města u valchy – 1791 Inventář majetku Kryštofa Ehla – 1791 Inventář majetku Ignáce Hartmana – 1791 Dlužníci obecního důchodu – 1792 Jan Majšajdr žádá vrchnostenský úřad o povolení zřídit pivní šenk a odebírat pivo z vrchnostenského pivovaru – 1792 Inventář majetku Václava Lepšíka – 1792 Inventář majetku Jana Minuse – 1792 Nedovolený obchod – stížnost panství – 1792 Výslech Václava Polického za příčinou pytláctví – 1792 Skuhrovský farář Václav Mervart žaluje solnického souseda Václava Macha pro urážku na cti – 1792 Výslech Marie Hermanové v příčině krádeže hedvábné pentle – 1792 Kupní smlouva na grunt Filipa Muchy – 1793 Výslech Františka Růžičky z příčiny nepřivedení synka Jana Junka Obligace Antonína Flegla za 100 zlatých – 1793 Protokol o stavbě stodol blízko kontribuční sýpky – 1793 Rvačka mezi solnickými poddanými panství rychnovského v císařských lázních – 1793 Výslech Josefa Hory pro pytláctví – 1793 Výslech Jiřího Šulitky a jeho manželky, emigrantů, kteří se vrátili z Pruska – 1793
Cech ševců Solnice
Cechmistři, starší a všichni mistři řemesla ševcovského v Hradci Králové nad Labem dávají řád ševcovskému cechu v Solnici – 14.3.1532 Vojtěch z Pernštejna, nejvyšší hofmistr království Českého udílí cechu ševcovskému v Solnici řád – 8.2.1533 Rychtář, purkmistr a rada města Solnice obnovují řád řemesla novoševcovského pro tovaryše a učedníky – 31.3.1692 Rychtář, purkmistr a rada města Solnice obnovují řád řemesla novoševcovského pro tovaryše a učedníky – pečeť Generální cechovní artikule Karla VI. pro pořádky královských dědičných zemí Českých – 1739
Cech punčochářů Solnice
Přísežní starší a jiní mistři cechu punčochářského v královských městech pražských dávají mistrům cechu punčochářského na žádost mistrů Jana Vocáska a Jana Mara solnickému cechu řád – 28.3.1702 Přísežní starší a jiní mistři cechu punčochářského v královských městech pražských dávají mistrům cechu punčochářského na žádost mistrů Jana Vocáska a Jana Mara solnickému cechu řád – pečeť Purkmistr a rada Starého města Pražského vydávají řád cechu punčochářského – 28.3.1702 Generální cechovní artikule pro cechovní pořádky v královských dědičných zemích Českých – 1739
Cech krejčích Solnice
Jan Absolon z Ledské a na Ouřinovicích, Jan a Benjamin, bratři vlastní z Vlkanova a na Solnici dávají řád řemeslu krejčovskému v Solnici – 27.12.1602 Jan Absolon z Ledské a na Ouřinovicích, Jan a Benjamin, bratři vlastní z Vlkanova a na Solnici dávají řád řemeslu krejčovskému v Solnici – pečeť 1 Jan Absolon z Ledské a na Ouřinovicích, Jan a Benjamin, bratři vlastní z Vlkanova a na Solnici dávají řád řemeslu krejčovskému v Solnici – pečeť 2 Artikule – řád cechu krejčovského vydané Janem Absolonem z Ledské a na Ouřinovicích, Janem a Benjaminem, bratry vlastními z Vlkanova a na Solnici – 27.12.1602 Artikule – řád cechu krejčovského pro tovaryše a pacholíky – 1757
Cech soukeníků Solnice
Purkmistr a rada města Solnice dávají cechu soukenickému v Solnici řád – 8.1.1538 Purkmistr a rada města Solnice dávají cechu soukenickému v Solnici řád – 8.1.1538 Purkmistr a rada města Solnice dávají cechu soukenickému v Solnici řád – pečeť Purkmistr a rada města Solnice dávají cechu soukenickému v Solnici řád (Kopie inv. č. 34/2 z r. 1538) – 17.5.1676 Jaroslav z Pernštejna udílí řád řemeslu soukenickému – 1549 Purkmistr a rada Starého města pražského dávají cechu soukenickému v Solnici řád vydaný císařem Matyášem pro všechny cechy soukenického řemesla v království Českém – 5.7.1613 Starší cechmistři poctivého landfriedního cechu řemesla soukenického v Hradci Králové nad Labem dávají řád cechu soukenickému – 3.11.1660 Starší cechmistři poctivého landfriedního cechu řemesla soukenického v Hradci Králové nad Labem dávají řád cechu soukenickému – pečeť
Cech mlynářů pekařů a pernikářů Solnice
Starší cechmistři a mistři cechu mlynářského, pekařského a perníkářského v městečku Olešnici dávají cechu v Solnici artikule – 15.4.1721 Kniha artikulí cechu mlynářského, pekařského a perníkářského v Solnici vydaných priorem Gerardem a Sancto Luca – 6.2.1725 Kniha artikulí cechu mlynářského, pekařského a perníkářského v Solnici vydaných priorem Gerardem a Sancto Luca – pečeť Kniha cechovních artikulí Kopie artikulí Karla VI., kopie artikulí vydaných karmelitány, kopie generálních artikulí Karla VI  – 1725-1739 Generální cechovní artikule Karla VI. – 1739
Cech řezníků Solnice
Generální cechovní artikule – 1739, 1840
Farní úřad Solnice
Pamětní kniha fary Solnice – 1712-1834

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/solnice/